Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

Algemene Voorwaarden Hiltho B.V.

Onder de algemene voorwaarden van Hiltho B.V., verder te noemen: -algemene voorwaarden- worden verstaan alle onderhavige bepalingen.

 1. BEGRIPSBEPALINGEN 
  1. In deze algemene voorwaarden wordt onder –de organisator– verstaan de volgens het briefhoofd van de overeenkomst van deelname genoemde organiserende onderneming of instelling, verder te noemen de organisator, alsmede haar bevoegde vertegen­woordigers.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt onder –de deelnemer– verstaan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
  3. In deze algemene voorwaarden wordt onder de –overeenkomst van deelname- verstaan de overeenkomst tussen de organisator en de deelnemer ter zake van de huur van standruimte, tot stand gekomen volgens de voorschriften zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.
  4. In deze algemene voorwaarden wordt onder –de stand(ruimte)- verstaan het ­door de deelnemer gehuurde, in vierkante meters uitgedrukte, vloeroppervlak.
  5. In deze algemene voorwaarden wordt onder -het evenement- verstaan de beurs of tentoonstelling zoals benoemd in de overeenkomst van deelname waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
  6. In deze algemene voorwaarden wordt onder –exclusiviteit van product- of dienstvoering- verstaan het met uitsluiting van andere deelnemers met hetzelfde product of dezelfde dienstvoering alleen gerechtigd zijn tot het in de stand voeren van een naar merk, type, soort, land van herkomst en prijs onderscheiden product of dienst. Exclusiviteit als bedoeld in dit lid wordt niet verleend door de organisator tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals onder meer ter bescherming van normale concurrentieverhoudingen tussen deelnemers of ter voorkoming van misleiding of misverstanden bij het publiek.
  7. In deze algemene voorwaarden wordt onder –exclusiviteit van bedrijfsactiviteit- verstaan het met uitsluiting van andere branchegenoten alleen gerechtigd zijn tot het aangaan van de overeenkomst van deelname met de organisator ten behoeve van de bedrijfsactiviteit waarmee de deelnemer intekent bij de overeenkomst van deelname. Exclusiviteit als bedoeld in dit lid wordt niet verleend door de organisator tenzij in uitzonderlijke gevallen waarbij reeds bestaande en erkende werkafspraken tussen branchegenoten, franchise nemers en dealers omtrent verzorging- of dekkingsgebieden op het evenement van toepassing kunnen worden verklaard. 
  8. Een recht van exclusiviteit in de zin van lid 6 en 7 kan alleen op initiatief van de organisator worden verleend. De organisator verleent aan de deelnemer die het betreft uitsluitend schriftelijk het recht van exclusiviteit met daarin de uitdrukkelijke en limitatieve voorwaarden en beperkingen van dit recht.
  9. De deelnemer kan zich er nooit op beroe­pen, dat hij stilzwijgend, of op basis van eigen schrijven aan de organisator van mening mocht zijn recht van exclusiviteit in de zin van lid 6 of 7 verkregen te hebben. 
 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
  1. Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer ter zake van deelname gesloten overeenkomst.
  2. De organisator wijst de algemene voorwaarden van de deelnemer af. Bij de overeenkomst van deelname prevaleren deze algemene voorwaarden boven de eventuele algemene voorwaarden van of namens de deelnemer ook in geval de algemene voorwaarden van of namens de deelnemer een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten.
  3. De deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen aan de overeenkomst van deelname die afwijken of ontheffing verlenen van deze algemene voorwaarden tenzij daarvan blijkt uit een door de organisator opgesteld en getekend geschrift.
  4. Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
  5. De organisator is uitsluitend gehouden aan de met de deelnemer gesloten schriftelijke overeenkomsten, aanvullende geschriften en schriftelijke bevestigingen opgesteld van de kant van de organisator. Door de deelnemer geclaimde mondelinge toezeggingen die niet door de organisator schriftelijk zijn bevestigd, binden de organisator in geen enkel opzicht.
 1. Tot stand komen van de overeenkomst van deelname
  1. Een overeenkomst van deelname aan het evenement is uitsluitend tot stand gekomen wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
   1. De organisator aan de deelnemer het formulier ten behoeve van de overeenkomst van deelname heeft doen toekomen. 
   2. Dit formulier door de deelnemer binnen de door de organisator in zijn berichtgeving gestelde finale termijn zonder enige door de deelnemer bijgeschreven beperkende voorwaarden is ondertekend en geretourneerd overeenkomstig de opties die de overeenkomst biedt en zonodig vergezeld van de door de organisator als voorwaarde voor deelname gestelde bijlagen zoals standbouwschetsen, plattegronden, lijsten van te presenteren artikelen en merken, lijsten met aanvullende bestellingen en andere aanvullende geschriften, direct of indirect samenhangend met de deelname.
   3. De organisator in reactie op het retour ontvangen formulier ten behoeve van de overeenkomst van deelname vervolgens binnen vier weken met een schriftelijke bevestiging de deelname bekrachtigd.
 1. bijzondere voorwaarden bij overeenkomst van deelname
  1. De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze per een daartoe strekkend formulier een duidelijk omschreven opgave doet van de te voeren producten en of diensten inclusief merknaam, soortnaam, typenaam, voorgenomen verkoopprijs en land van herkomst. Een aanvulling op de reeds gemelde producten en of diensten kan alleen na voorafgaand overleg met de organisator en uitsluitend per verder aanvullend geschrift.
  2. De organisator kan van de deelnemer verlangen dat deze een plattegrond doet toekomen met daarop de maatvoeringen van lengtes, breedtes en hoogtes en verder alle door de organisator gevraagde bijzonderheden.
  3. De organisator houdt zich het recht voor een aanvraag tot deelname te weigeren of in bijzondere gevallen een reeds tot stand gekomen overeenkomst van deelname eenzijdig te herroepen indien naar het uitsluitend oordeel van de organisator omstandigheden als oververtegenwoordiging, oneerlijke concurrentie, historie van wanbetaling, agressieve- ongepaste- of aanstootgevende presentatie of andere bijzondere omstandigheden van het geval daarom vragen.
  4. De deelnemer kan via het daartoe strekkende formulier een opgave doen van de zaken en diensten die in aanvulling op de overeenkomst van deelname door de organisator kunnen worden voorzien. Deze bestellingen dienen tijdig aan de organisator te worden doorgegeven. 
  5. Ten aanzien van de geleverde nutsvoorzieningen via het daartoe strekkende formulier is vastgesteld dat de organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor gebreken in het tot stand brengen van de verbinding of aansluiting behoudens opzet of grove schuld. Wel is gegarandeerd dat de bestelde aansluitingen tot stand worden gebracht door vakbekwame en erkende installateurs.
 2. Afgelasting-, wijziging data-, geen doorgang-, geen voortgang
  1. De organisator beslist over het al dan niet houden van het in de overeenkomst van deelname genoemde evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaatshebben.
  2. Indien het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens te weinig animo door een te gering aantal overeenkomsten van deelname geen doorgang kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De door de deelnemer reeds betaalde sommen zullen door de organisator binnen vier weken worden gerestitueerd, verminderd met de door de organisator gemaakte administratiekosten.   
  3. De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van over­macht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestel­de evenement geen doorgang- of voortgang te laten vinden.
  4. In geval de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens situaties van over­macht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, deze ter uitsluitende beoordeling van de organisator gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeen­komst van deelname van kracht, tenzij de deelnemer binnen acht dagen en per aangetekend schrijven kenbaar maakt de overeenkomst te willen beëindigen.  
  5. In geval het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname  wegens situaties van over­macht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatre­gelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewone omstandigheden, in het geheel geen doorgang mag- of kan vinden of gedurende het al lopende evenement geen verdere voortgang meer mag of kan vinden vanwege genoemde situaties, komt de overeenkomst van deelname te vervallen, en worden naar de stand van voorbereiding of uitvoering de reeds voldane bedragen samenhangend met de overeenkomst van deelname gerestitueerd. Wel blijft de voorwaarde van gehoudenheid van de deelnemer bestaan die kosten te voldoen die gegeven de fase van voorbereiding-, opbouw- aanvang of voortduring van het evenement niet meer bespaard konden worden. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. De deelnemer accepteert met deze overeenkomst van deelname met name deze bijzondere omstandigheid als zijnde een risico voor rekening van uitsluitend de deelnemer.
  6. In geen van de hierboven genoemde gevallen kan deelnemer recht doen gelden op vergoe­ding van de schade ­in welke vorm dan ook.
 1. VERTEGENWOORDIGING
  1. Indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen is deelnemer gehouden aan de beurs deel te nemen in de hoedanigheid en met uitsluitend de producten en / of diensten die in de overeenkomst van deelname of per aanvullend geschrift zijn over­eengekomen.
  2. Het is deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde ruimte(n) ten behoeve van derden artikelen ten toon te stellen, ter verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken in welke vorm dan ook, tenzij een en ander geschiedt als afnemer van deze derde in de functie van groot- of detailhande­laar of als vertegen­woordiger van deze derde.
  3. De organisator behoudt zich het recht voor om van de deelnemer te verlan­gen, dat hij te hare genoegen aantoont dat hem de vertegenwoor­diging is opgedragen.
  4. De deelnemer is gehouden de inlichtingen te verstrekken, die van hem worden gevraagd op het gebied van- en in verband met zijn deelna­me.
  5. De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemer beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden aan de door deze deelnemer te voeren producten of te verlenen diensten zelf, dan wel de voorbereidingen-, en werkwijze waarop deze producten of diensten worden gevoerd. 
 2. INDELING
  1. De deelnemer heeft recht op de door hem gehuurde standruimte op een door de organisator toe te wijzen plaats waarbij vorm, oppervlak, volume en alle andere direct aan de stand gerelateerde zaken uiteindelijk door de organisator worden bepaald. De organisator tracht zoveel mogelijk -naar de mogelijkheden toelaten- de uiteindelijke indeling in samenspraak met de deelnemer tot stand te brengen.
  2. De organisator houdt zich het recht voor, te allen tijde voor opening van de beurs voor desbetreffende bezoekers ter zake waarvan de overeen­komst van deelname is gesloten wegens over­macht-  onvoorzienbare handicap van de accommodatie- of in opdracht van bevoegde instanties een ander standformaat vast te stellen dan waarvoor was ingeschreven, of tot wijziging van reeds vastge­stelde ruimte te besluiten dan wel een reeds verleende vast­stelling in te trekken. In dat geval kan deelnemer geen recht doen gelden op vergoeding van door hem geleden schade.    
 3. ONDERHUUR
  1. Het is deelnemer zonder de schriftelijke toestemming van de organisator niet toegestaan de door hem gehuurde standruimte geheel of gedeelte­lijk aan derden te verhuren, of deze geheel of gedeeltelijk aan derden ten gebruik af te staan of deze ruimte met die van andere deelnemers te verruilen, of te gebruiken op een andere wijze als in de overeenkomst van deelname is bepaald en door deze algemene voorwaarden is toegestaan.
 4. BETALING
  1. De huurprijs en alle overige betalingen zijn verschuldigd onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname of de overeenkomst die anderszins ten grondslag ligt aan de betalingsverplichting. De deelnemer verplicht zich de daarop gebaseerde facturen binnen de op de nota vermelde termijn, te rekenen vanaf de factuurdatum, in haar geheel te voldoen. De betaling van de huursom dient als volgt te geschieden: 50% bij inschrijving, direct na ontvangst van factuur te voldoen. De tweede termijn van 50% dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. De factuur hiervoor zal tijdig worden toegezonden. Indien de inschrijving en toewijzing van standruimte binnen 8 weken voor aanvang van het evenement geschieden, moet de gehele huursom direct worden voldaan.
  2. Alle overige kosten voortvloeiend uit de deelname die nog tijdens het evenement worden verricht ten behoeve van de deelnemer dienen op het evenement via telefonische overboeking dan wel contant te worden voldaan.
  3. Bij gebreke van betaling binnen veertien dagen zullen de achterstallige bedragen door of namens de organisator worden geïncasseerd, verhoogd met de wette­lijke interest, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zowel ìn – als buiten rechte, zijn voor rekening van de deelnemer.
  4. Indien de deelnemer huurgelden aan de organisator voldoet terwijl hij nog kosten voor een voorgaande door de organisator georganiseerd evenement is schuldig gebleven komt de ontvangen betaling allereerst in mindering op die betreffende voorgaande schuld. Als na deze verrekening nog een positief saldo resteert wordt dit beschouwd als een gedeeltelijke voldoe­ning van de voor het komende evenement verschuldigde huurprijs.
  5. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van een recht van korting op de deelnameprijs of op alle andere door organisator te verstrekken voorzieningen vervallen op de dag van de vervaldatum zoals gemeld op de factuur die daarop betrekking heeft.
  6. In geval de overeenkomst van deelname tot stand komt binnen een termijn van veertien dagen voor de aanvangsdatum van het evenement zal de deelnemer niet mogen aanvangen met de opbouwwerkzaamheden van de stand dan na betaling van de gehele huur en overige tot op dat moment verschuldigde kosten. Totdat het hele bedrag is voldaan behoudt de organisator zich het recht voor de standruimte met voorafgaande kennisgeving aan de achterstallige deelnemer maar zonder enige aansprakelijk­heid van de organisator jegens de achterstallige deelnemer, deze nog niet betaalde standruim­te aan een andere deelnemer te verhuren en – indien nog mogelijk – de achterstallige deelne­mer een andere standruimte toe te wijzen. 
  7. Indien deelnemer de huur­prijs, of enig ander aan de organisator verschul­digd bedrag niet, niet geheel, of niet tijdig voldoet heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk ontbonden te verklaren, onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer tot betaling van de op het tijdstip van die verklaring in verband met zijn deelna­me op zijn verzoek te zijnen behoeve of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten, een en ander zonder dat deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde huurpenningen of op vergoe­ding van de schade, in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.
 5. GEBRUIK VAN DE STAND 
  1. In geval de deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving en zonder daarop gebaseer­de schriftelijke bevestiging van instemming door de organisator vierentwintig uur voor de officiële opening van het evenement zoals genoemd in deze overeenkomst van deelname de stand voor opbouw of inrichting nog niet in gebruik heeft genomen zijn alle bepalingen rondom verstek zoals verderop in deze algemene voorwaarden genoemd van toepassing.
  2. De standopbouw-, de stand-inrichting en de standafwerking -ook van voor publiek zichtbare zij- en achterwanden- moeten aan de veiligheid-, prakti­sche-, en esthetische eisen voldoen die daarvoor door de organisator kunnen worden gesteld via aanvullende geschriften of mondelinge aanwijzingen ter plekke. In alle gevallen zijn verplicht nette vloerbedekking en een deugdelijke standbewanding. 
  3. Het is de deelnemer voor de standconstructie noch voor de standpresentatie toegestaan gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stand(s) ter vervanging van de eigen standbewanding. Ten aanzien van de maximale hoogte van de stand heeft deelnemer zich te houden aan de door de organisator te geven voorschriften. De stand zelf, overkappingen, decorstukken en alle andere attributen, toevoegingen en entourages mogen niet reiken voorbij de in de overeenkomst van deelname vastgestelde maatvoering van het gehuurde oppervlak.
  4. De deelnemer dient voortdurend en steeds gedurende alle dagen van het evenement er voor te zorgen dat zijn stand geheel operationeel en met personeel bemand is vanaf de door de organisator vastgestelde dag en vanaf het uiterlijk bepaalde tijdstip. Passieve presentaties zonder personeel zijn nadrukkelijk niet toegestaan.
  5. Evenzo dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de door hem gehuurde ruimte na de afbraak in dezelfde staat wordt achtergelaten als waarin hij deze voor aanvang van de opbouw heeft aangetroffen, de stand afgebroken is, de standplaats ontruimd is en alle eventuele gehuurde zaken opgeleverd zijn op de door de organisator vastgestelde dag en het bepaalde tijdstip.
  6. Indien de deelnemer met de oplevering in gebreke blijft op de door de organisator vastgestelde dag en het bepaalde tijdstip is de organisator gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de gehuurde ruimte te ontruimen en te ontdoen van aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan een en ander op kosten van de deelnemer en ander onverminderd de verplichting tot schadevergoeding aan de organisator die deze ten gevolge van dit verzuim lijdt. 
  7. Op of aan de gehuurde stand moet duidelijk leesbaar de naam van de deelnemer worden vermeld. 
 6. AANSPRAKELIJKHEID, RISICO, VERZEKERING 
  1. Alle attributen en personen waarvan de deelnemer zich bedient bevinden zich in de ruimte(n) waar het evenement wordt gehouden en op de bijbehorende terreinen voor rekening en risico van deelnemer. De organisator belast zich niet met de verzekeringen ten behoeve van de deelnemer.
  2. De organisator aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortgekomen uit zichtbare of onzichtbare gebreken, verborgen of niet-verborgen gebreken of door van buiten komende onheilen behoudens opzet of grove schuld, evenmin voor door derden veroor­zaakte schade.
  3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade, die door zijn toedoen of zijn nalatigheid zulks van zijn personeel of zulks van zijn lasthebbers, dan wel door zijn inzendingen aan de eigendommen van de organisator- of de eigendommen waarvoor de organisator jegens derden verantwoordelijk is of aan een andere deelnemer worden toegebracht.
  4. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een van deelnemers. 
  5. De deelnemer moet ten behoeve van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname afdoende verzekerd zijn tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator voor iedere vorm van schade die op de organisator door derden mocht worden verhaald direct of indirect samenhangend met de deelname.
  6. Indien een presentatie zodanig is dat hiervoor speciale verzeke­ringen vereist zijn dan dienen deze tijdig te worden afgesloten en dient de deelnemer desgewenst op verzoek van de organisator een bewijs hiervan te zenden.
 7. VERKOOP AAN PARTICULIEREN, ENTREEHEFFING
  1. Bij iedere aankoop vanaf vijftig euro door de bezoeker gedaan, neemt deelnemer een afkoelingsperiode in acht van veertien dagen, binnen welke periode het gekochte tegen volledige en onvoorwaar­delijke en directe terugbetaling mag worden geretour­neerd.
  2. 2De organisator heeft het recht eventuele- door hun aanpak of inhoud naar wetgeving of andere regulering verboden, onduidelijke, misleidende of agressie­ve product en dienstaanbiedingen of verkoopmethoden aan richtlijnen te binden dan wel de aanpak of aanbieding in haar geheel te verbieden.
  3. Het is de deelnemer niet toegestaan tijdens de beurs voor het bijwonen van promoties, demonstra­ties shows of het proeven van producten entreegelden of een vergoeding of een prestatie van enigerlei aard te vorderen of te verzoeken.
 8. PUBLIKATIES
  1. De organisator is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen, fouten of omissies, welke in haar eigen publicaties of die van derden ­­mochten voorkomen. Noch aanvaardt de organisa­tor jegens derden aansprakelijkheid wegens opname van onjuiste gegevens van deelnemers.
 9. DIVERSE VERBODSBEPALINGEN

Het is de deelnemer niet toegestaan om: 

  1. Goederen, meubilair, uithangborden zgn. blikvangers of andere reclamemiddelen, van welke aard ook buiten of boven de door hem gehuurde ruimte te plaatsen of aan te brengen of zodanige reclame aan de buitenzijde(n) van de stand te voeren dat daarmee het aanzien van het evenement wordt geschaad.
  2. Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken, of muziek ten gehore te brengen of te doen ten gehore brengen.
  3. Folders, prijscouranten, circulaires, reklamebiljetten, relatiegeschenken, gimmicks, monsters e.d. buiten de door de deelnemer gehuurde ruimte uit te reiken, of op enigerlei wijze aan te bieden en de producten of diensten van een andere deelnemer aanprijzend dan de deelnemer die de overeenkomst van deelname is aangegaan.
  4. Een zodanig gebruik te maken van de hem toegewezen standruimte, dat daardoor voor de organisator, de andere deelnemers of voor de bezoekers lawaai, ­belemme­ring van toe- en of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder of gevaar of schade kan ontstaan.
  5. Artikelen, diensten, personen of dieren te presenteren of verkopen die in hun hoedanig­heid krachtens wet of beschikking beschermd zijn of waarvan dit presenteren of verkopen strijdig kan zijn met de wet, de openbare orde, de veiligheid, de goede zeden of anderszins een onaanvaardbare situatie kan opleveren. 
  6. Te alle tijden licht ontvlambare en ontplofbare stoffen of bijtende, prikkelende, onwelrie­kende of anderszins voor personen direct gevaar of anderszins hinder opleverende stoffen waar dan ook in de stand aanwezig te hebben.  
  7. Te allen tijden open vuur in de stand te branden.
  8. De door de organisator aan de deelnemer ter beschikking gestelde gepersonaliseerde kaarten zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderskaarten op- en afbouwkaarten, parkeerkaarten en andere kaarten aan derden door te verkopen of een van deze genoemde soort kaarten die zich uit de aanleiding van verkrijgen of de duidelijke bedoeling van de kaart niet laten verenigen met het ter beschikking stellen aan een derde.
  9. Door de deelnemer zelf vervaardigde kaarten zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderskaarten op- en afbouwkaarten, parkeerkaarten en andere kaarten te verspreiden of op welke wijze dan ook uit te brengen.
  10. De organisator verplicht de deelnemer de aan hem ter beschikking gestelde gepersonaliseerde kaarten zoals uitnodigingen, relatiekaarten, standhouderskaarten, op- en afbouwkaarten, parkeerkaarten en andere kaarten die zich daarvoor uit hun aard lenen te voorzien van de relevante persoonlijke gegevens.
  11. Het aanzien en functioneren van de stand met materiaal en bezetting en de inrichting van de stand voor het sluitingstijdstip voor het publiek op de laatste dag van de beurs zodanig te veranderen ten behoeve van de opvolgende afbraakperiode dat daarmee de voorlichting aan het publiek en een esthetisch aangezicht van de stand niet meer gewaarborgd zijn.
  12. De deelnemer is verplicht de gehuurde standruimte(n) steeds in goede staat en schoon te houden.
  13. Gedurende de openingstijden voor het publiek is het de deelnemer niet toegestaan producten of diensten aan de stand te onttrekken door deze af te voeren of te bedekken.
  14. Alle producten of diensten die volgens de opgave van het aanvullend geschrift geen deel uitmaken van de overeenkomst van deelname kunnen zonder enige vorm van schadever­goeding door de organisator voor rekening en risico van de deelnemer gedurende de verdere duur van het evenement worden opgeslagen, ook indien de deelnemer hierbij zelf niet aanwezig mocht zijn. Verschillen in telling, weging of andere volumevaststelling komen in alle gevallen voor het risico van de deelnemer.
  15. Welke vorm van horeca-activiteit dan ook te ontplooien of rook- eetwaren en drinkwaren ter verkoop aan te bieden. Het laten proeven van producten is toegestaan uitsluitend in geval de deelnemer schriftelijk toestemming heeft van de organisator. De aangeboden hoeveelheid mag niet de omvang van een volledige of volwaardige consumptie hebben.
  16. Buiten haar stand loterijen te houden of prijsvragen uit te schrijven, enquête te houden  of te doen houden onder de bezoekers of deelnemers.
  17. Te spijkeren, schroeven, plakken, schilderen, boren of anderszins bewerkingen of handelingen uit te voeren op- in- of aan het complex waaronder verstaan de hal, tenten, vloeren of andere door de organisator ter beschikking locaties of stands.
 1. FOTOGRAFIE, VIDEOGRAFIE, AFBEELDINGEN
  1. Het is de organisator toegestaan in het gebouw tekeningen, reproducties foto’s, video’s en films ­of andere afbeeldingen te maken, als haar eigendom te beschouwen en deze voor door de organisator te bepalen doeleinden te gebrui­ken.
  2. Het is de deelnemer verboden van andere dan de eigen stand tekeningen, reproducties, foto’s, video’s films of andere afbeeldingen te maken gedurende de opbouw, de dagen van het evenement en de afbouw. Bij deze activiteiten mag de bezoeker en de mededeelnemer geen hinder of belemmering ondervinden.
 2. ANNULERING EN VERSTEK 
  1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken. 
  2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de schadevergoeding te vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.

Tot zes maanden voor de aanvang van het evenement:   10 %

Tot vijf maanden voor de aanvang van het evenement:   20 %

Tot vier maanden voor de aanvang van het evenement:   30 %

Tot drie maanden voor de aanvang van het evenement:   40 %

Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement:   50 %

Tot een maand voor de aanvang van het evenement:   75 %

Tot een week voor de aanvang van het evenement:  100 %

Binnen een week voor aanvang van het evenement: 200 %

  1. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt ingediend hebben geen naar de dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals onder sub 2 van dit artikel genoemd.
  2. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de annulering, indien gewenst per aangetekend schrijven.
  3. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van het evenement een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de organisator.
  4. In een geval van verstek laten gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de organisator recht heeft op het in lid 2 genoemde bedrag van 200 % van de reeds betaalde of verschul­digde huurprijs vermeer­derd met in verband met zijn deelname te zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd met die kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende standruimte om te bouwen of anderszins aan te passen
 1. SURSÉANCE VAN BETALING, FAILLISSEMENT EN WANPRESTATIE   
  1. In geval de deelnemer uitstel van betaling heeft aangevraagd en ongeacht of dit uitstel is verleend dan wel in geval de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, ongeacht of het vonnis van failliet verklaarde in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na nadere sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen de onmiddellijke betaling van de huursom voortvloeiend uit de overeenkomst van deelname met alle bijkomende kosten te vorderen of de overeenkomst met deelnemer na sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen als ontbonden te verkla­ren onverminderd de rechten van de organisator op grond van wanprestatie.
  2. In geval de deelnemer in gebreke blijft de huursom tijdig te betalen of wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden nagekomen heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na daartoe in gebreke te zijn gesteld de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom te vorderen met alle bijkomende kosten of de overeenkomst met deelnemer na daartoe in gebreke te zijn gesteld zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verkla­ren onverminderd de rechten van de organi­sator op grond van wanprestatie.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen is de deelnemer de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, ook in het geval van een gedeelte van een maand.
  4. Alle kosten die door de organisator worden gemaakt om tot incasso te komen van de verschuldigde bedragen uit de overeenkomst van deelname, komen ten laste van de deelne­mer die verplicht is op de eerste herinnering te voldoen. 
  5. Onder meer komen ten laste van de deelnemer; alle declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. 
 2. Orde, bewaking en veiligheid
  1. De organisator zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg voor de bewaking binnen de ruimte(n) waarin de beurs wordt gehouden op de daarvoor vastgestelde data en uren­. Zij geeft zodanige voorschriften, bepa­lingen of aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van de beursvoorbereiding-, opbouw-, uitvoering en afbouw en in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisator en (plaatselijke) autoriteiten als brandweer en politie hebben daarom te alle tijd vrije toegang tot de stand(s) van de deelnemer.
  2. De organisator regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor het publiek, en stelt de toegangsprijs vast. 
  3. De deelnemer heeft gedurende de data dat het evenement voor het publiek toegankelijk is vrije toegang tot de beurs vanaf een uur voor het openingsuur voor het publiek tot een uur na het sluitingsuur voor het publiek.
  4. De deelnemer is verplicht zich te gedragen overeen­komstig de door de organisator uitgevaar­digde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen, onverminderd de verplichting zich te gedragen naar de door de overheid en haar diensten in het belang van de veiligheid en openbare orde gegeven voorschriften.
  5. Aan de deelnemer die naar het uitsluitend oordeel van de organisator de orde verstoort, zich misdraagt of zich niet overeenkomstig de voorschriften in de vorige artikelen gedraagt, kan het verdere recht van toegang tot de gehuurde ruimte(n) waarin de beurs wordt gehouden door de organisator worden ontzegd, terwijl hij terstond daaruit kan worden verwijderd. 
  6. In het geval de deelnemer zich niet overeenkomstig de bepalingen volgens deze algemene voorwaarden houdt is de organisator tevens gerechtigd, na de deelnemer daartoe in gebreke te hebben gesteld, alle noodzake­lijk geachte voorzieningen te treffen en zonder enige  formaliteit of gerechte­lijke tussenkomst de overeenkomst van deelname als onmid­dellijk ontbonden te beschouwen, de gehuurde ruimte te ontruimen en te ontdoen van de aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan, en het wegnemen van al hetgeen door deelnemer in strijd met de bedoel­de voorschriften, bepalingen en aanwijzingen is geplaatst, gebouwd of aangebracht, een en ander op kosten en risico van de deelnemer, zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van gelden of op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. In dit geval blijven alle door de deelnemer jegens de organisator aangegane verplichtin­gen onverminderd van kracht.
  7. Het is de deelnemer niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken behalve voor de bedoelde noodgevallen. In verband met bewaking en het bezoekers entree-overzicht is nadrukkelijk verboden het gebruik voor aan- en /of afvoer gedurende de uren dat het evene­ment is geopend voor publiek. 
  8. De deelnemer dient zich op de toegestane uren alleen toegang te verschaffen via de daarvoor bedoelde ingang(en) en zich bij binnenkomst te melden aan de daartoe ingerichte balie en bij vertrek de ruimte(n) te verlaten via de daarvoor bedoelde uitgangen. Het verlaten bij sluiting van het evenement via de nooduitgangen is niet toegestaan.
  9. De deelnemer is verplicht op verzoek van de organisator of op verzoek van vertegen­woordigers van de organisator controle te laten uitvoeren op goederen welke door hen worden aangevoerd of afgevoerd.
  10. De deelnemer is verplicht akkoord te gaan met de plaatsing van brandblusapparatuur in of aan de stand indien de omstandigheden dat verlangen dan wel een zodanige aanpassing in zijn plaatsing of inrichting toe te staan dat voorzieningen als elektriciteitskasten, brandhaspels en andere nuts aansluit punten ten behoeve van het algemeen functioneren of de veiligheid van het evenement daardoor zijn gewaarborgd.
 3. BEZOEKERSAANTALLEN 
  1. De organisator garandeert vooraf geen bezoekersaantallen en geeft geen waarborg van verkoopre­sultaten.
 4. REGRESSIERECHT VAN DE DEELNEMER
  1. Indien de organisator op enigerlei wijze haar verplichtingen niet is nagekomen zoals in deze algemene voorwaarden of per aanvullend geschrift van de organisator is neergelegd dan kan de deelnemer tot uiterlijk tien dagen na het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname een financiële vergoeding eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde standhuur kunnen belopen behoudens opzet of grove schuld.
 5. DOMICILIEKEUZE
  1. Ten aanzien van de uitvoering van deze algemene voorwaarden van de door de organisator krachtens deze algemene voorwaarden gegeven voorschriften en bepalingen en van andere overeenkomsten ter zake van deelname tussen deelnemer en de organisator is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschil­len, ontstaan uit deelname of uit de toepassing van deze algemene voor­waarden ­dan wel van andere overeenkomsten ter zake van het evenement of krachtens deze algemene voorwaarden door de organisator gegeven voorschrif­ten en bepa­lin­gen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zonodig onder­worpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter, in eerste aanleg in de plaats van de feitelijke vestiging van de organisator, behoudens de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter.
 1. AFWIJKINGEN
  1. In bijzondere gevallen kan van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden worden afgeweken door een uitsluitend schriftelijke bevestiging van deze afwijking door de organisator, hetzij op eigen initiatief, hetzij als instemmende reactie op een uitsluitend schriftelijke aanvraag tot afwijking of ontheffing door de deelnemer.
  2. In een dergelijke situatie zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die niet in schriftelijke bevestiging tot onderwerp van de afwijking zijn verklaard, onverminderd en integraal van kracht.
 2. ONVOORZIENE GEVALLEN 
  1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet hebben voorzien, beslist in eerste instantie de organisator onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.